Aegean Virtual Airlines Rules and Regulations
Rules and Regulations for Pilots at Aegean Virtual Airlines.

If you have register in the past, don't register again. Contact with Staff Team team at info@aev.gr
1)  Registration Rules / Κανόνες Εγγραφής
     1.1) The applicant must be registered to a Network. If you do not have a Network ID (IVAO or VATSIM), you will not be allowed to join AEV / Ο αιτών πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε κάποιο Δίκτυο. Αν δεν έχετε ID (IVAO ή VATSIM), δεν θα σας επιτρέπεται να συμμετάσχετε στην AEv.

     1.2) The applicant must be 13 years of age or over, on the date of application / Ο αιτών πρέπει να είναι 13 ετών ή άνω, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

     1.3) The applicant must submit their real identity – no nick names or aliases are allowed / Ο αιτών πρέπει να υποβάλει το πραγματικό του όνομα - δεν επιτρέπονται ψευδώνυμα.

     1.4) The ICAO callsign of Aegean Virtual Airlines is AEE and this ICAO must be used on every flight. After your registration you are provided with your personal callsign, which you should use when flying online. You may request a callsign, but If it taken from another pilot, you will be assigned another by the Administration / Tο Callsign ICAO της Aegean Virtual Airlines είναι ΑΕΕ. Μετά την εγγραφή, σας παρέχεται το προσωπικό σας Callsign, που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε όταν πετάτε στο δίκτυο. Μπορείτε να ζητήσετε ένα δικό σας Callsign, αλλά εάν έχει ήδη ληφθεί από άλλο πιλότο, θα σας εκχωρηθεί ένα άλλο από τη Διοίκηση.

2)  Account Activity / Δραστηριότητα Λογαριασμού
     2.1) The applicant must be able to make and file their first flight within 7 days of acceptance. Fail to do so, your account will go inactive. / Ο αιτών πρέπει να μπορεί να κάνει και να καταθέσει την πρώτη πτήση εντός 7 ημερών από την αποδοχή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο λογαριασμός σας θα γίνει ανενεργός

     2.2) The applicant must be able to complete and successfully submit an AEv flight once every 30 days. Due to inactivity and reactivation of account, you must fly within 24 hours in order to stay active. / Ο αιτών πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσει και να υποβάλει επιτυχώς πτήση 1 φορά κάθε 30 ημέρες. Σε περιπτωση αδρανειας και επανενεργοποιησης του λογαριασμου, πρεπει να πεταξετε εντος 24 ωρων, ετσι ωστε να παραμεινετε ενεργος.

     2.3) We allow only three come-backs due to inactivity maximum. If the third inactivation occurs, then you shall be permanently prevented from re-joining. To prevent this, please get in touch with the Administration, BEFORE the account falls inactive, so we can assist you in retaining your membership / Επιτρέπονται μόνο τρεις επιστροφές, λόγω μέγιστης αδράνειας. Αν παρουσιαστεί και τρίτη αδρανοποίηση, τότε θα αποτραπεί οριστικά η επανένταξή σας. Για να το αποφύγετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διοίκηση, ΠΡΙΝ ο λογαριασμός γίνει αδρανής, ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να διατηρήσετε την ιδιότητα μέλους σας

     2.4) If a member, for any reason, cannot fly for an extended period of time, he must send a "Leave of Absence Request" / Εάν ένα μέλος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να πετάξει για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, πρέπει να στείλει ένα "Αίτημα Απουσίας"

     2.5) If a member is removed from the roster as a result of Administration level action, they shall be permanently banned from re-joining Aev in the future / Εάν ένα μέλος απομακρυνθεί από το ρόστερ ως αποτέλεσμα κακόβουλης δράσης, θα αποβληθεί μόνιμα από την Aev

3)  Pilot Reports (PiReps) Reject Reasons / Λόγοι απόρριψης Αναφορών Πιλότων
     3.1) Flying with an aircraft that is not allowed by your rating / Πτήση με αεροσκάφος που δεν επιτρέπεται από το βαθμό σας

     3.2) Sim rate usage of more than 1x and Air refueling is not permitted / Χρήση συντελεστή sim μεγαλύτερο από 1x και Ανεφοδιασμός στον αέρα απαγορεύεται

     3.3) Touch down rate of 400 feet/min and over / Ρυθμό πατήματος αεροσκάφους κατά την προσγείωση πάνω από 400 πόδια/λεπτό

     3.4) Pause of the simulation for over 2 minutes / Παύση του προσομοιωτή για πάνω από 2 λεπτά

     3.5) Only flights that are flown online are accepted. Offline flights are prohibited (make sure to state your Online Network on SmartCARS). Nevertheless, a disconnection of maximum 20 minutes is allowed / Μόνο οι πτήσεις που γίνονται στο δίκτυο γίνονται δεκτές. Οι πτήσεις εκτός σύνδεσης δεν επιτρέπονται (σιγουρευτείτε οτι το Δικτυο που πετάτε το έχετε δηλώσει στο SmartCars). Παρόλα αυτά, επιτρέπεται μια αποσύνδεση μέγιστης διάρκειας 20 λεπτών

     3.6) Flights recorded with single-engine aircraft will not be accepted / Πτήσεις που καταγράφονται με Μονοκινητήρια αεροσκάφη δε θα γίνονται δέκτες

     3.7) For each flight that you do online in the Network (IVAO - VATSIM) it is necessary to have your ID in your profile for the respective network, in order to verify the validity of the flight. Otherwise the flight will be REJECTED by the system. /Για καθε πτήση που πραγματοιποίτε online στο Δικτυο (IVAO - VATSIM) ειναι απαραίτητο να είναι δηλωμενο στο προφιλ σας το ID σας για το αντίστοιχο δίκτυο, με σκοπό να διαπιστώνεται η εγκυρότητα της πτήσης. Διαφορετικά η πτήση γίνεται REJECT από το σύστημα.

4)  Flights Rules / Κανόνες Πτήσεων
     4.1) On a scheduled flight you are necessarily to make the return, within 48 hours. Aircraft that will be located out of HUB without being booked, will be returned immediately and without any warning back to their HUB by the Staff team. / Σε μια προγραμματισμένη πτήση θα πρέπει απαραίτητα να κάνετε την επιστροφή, εντός 48 ωρών. Τα αεροσκάφη που θα βρίσκονται εκτός HUB χωρίς κράτηση, θα επιστρέφονται αμέσως και χωρίς καμία προειδοποίηση πίσω στο HUB τους από την ομάδα διαχείρισης.

5)  Disclaimer / Αποποίηση ευθυνών
     5.1) AEv in not affiliated in any way with the real Aegean Airlines®. It was created to be used exclusively in combination with Flight Simulation Software. All logos and words such as: Aegean Airlines, Airbus, etc, belong to their rightful owners. / Η AEv δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική Aegean Airlines®. Δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε συνδυασμό με λογισμικό προσομοίωσης πτήσης. Όλα τα λογότυπα και οι λέξεις όπως: Aegean Airlines, Airbus, κτλ. ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

     5.2) Our views and activities are in no way affiliated with the real Aegean Airlines®. All content of this site (maps, data, information, advises, etc.) should NOT be used for real flights and the administrators and members of AEv bare no responsibility in case of non compliance. / Οι απόψεις και οι δραστηριότητές μας δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με την πραγματική ® Aegean Airlines. Όλο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου (χάρτες, δεδομένα, πληροφορίες, συμβουλές κ.λπ.) ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται για πραγματικές πτήσεις και οι διαχειριστές και τα μέλη της AEv δεν έχουν καμία ευθύνη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

6)  Data Collection / Συλλογή δεδομένων
     6.1) We only collect basic data in order process your registration so we can verify you are who you claim to be, typically your name, email, date of birth and Network ID / Συλλέγουμε μόνο τα βασικά δεδομένα για να επεξεργαστούμε την εγγραφή σας, ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε ότι είσαστε εκείνος που ισχυρίζεστε ότι είστε, συνήθως το όνομά σας, το email σας, η ημερομηνία γέννησής σας και το ID Δικτύου

     6.2) We do not make available to anyone your personal information, neither do we share your information / Δεν διαθέτουμε σε κανέναν τα προσωπικά σας στοιχεία, ούτε τα μοιραζόμαστε

     6.3) We do not sell your data or make them available to anyone / Δεν πωλούμε τα δεδομένα σας ούτε τα διαθέτουμε, σε κανέναν

     6.4) We do not collect sensitive personal information, which is information relating to ethnicity, political opinions, religious beliefs, trade union membership, physical or mental health or condition, sexual life or criminal record / Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία αφορούν πληροφορίες σχετικά με την εθνικότητα, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη σωματική ή ψυχική υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή το ποινικό μητρώο

     6.5) Right to be forgotten - After registration you can contact the Administration at anytime and request the deletion of your account and data from our database / Δικαίωμα ολικής διαγραφής - Μετά την εγγραφή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διοίκηση οποιαδήποτε στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού και των δεδομένων σας από τη βάση μας

If you agree to our Rules and Regulations, you can continue by checking the option below.
Εάν συμφωνείτε με τους Κανόνες και κανονισμούς μας, μπορείτε να συνεχίσετε τσεκάροντας την επιλογή παρακάτω.

I agree to the terms of use.